2021-08-11

Komunikat o braku ustanowienia na terenie Miasta Jasła obszaru rewitalizacji oraz SSR

Mając na uwadze zapytania dotyczące prawa pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji oraz w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, które przysługuje gminie w związku z art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485 z późn. zm.) oraz art. 109 ust. 1 pkt 4a i 4b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), wyjaśniam iż:

 

   Rada Miejska Jasła nie podjęła uchwały w sprawie ustanowienia na terenie Miasta Jasła obszaru rewitalizacji (art. 8 ustawy o rewitalizacji, zwanej dalej ustawą), w której rada gminy może ustanowić na rzecz gminy prawo pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji. Gmina Miasto Jasło nie przyjęła gminnego programu rewitalizacji w myśl art. 14 ustawy, tym samym na obszarze Jasła nie ma ustanowionej Specjalnej Strefy Rewitalizacji (art. 25 ustawy). Obowiązującym dokumentem związanym z rewitalizacją na obszarze Miasta Jasła jest „Lokalny Program Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2023”, przyjęty uchwałą Nr LXIX/715/2018 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 lipca 2018 roku, wpisany do „Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego” na podstawie Uchwały Nr 465/9714/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. Jednocześnie informuje się, że ww. Program nie jest gminnym programem rewitalizacji w rozumieniu przepisów ustawy.

 

   W związku z powyższym, Gminie Miasto Jasło nie przysługuje obecnie prawo pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji oraz w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. W momencie zmiany stanu prawnego, tj. podjęcia przez Radę Miejską Jasła uchwały wyznaczającej obszar rewitalizacji oraz ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, informacje te zostaną podane do wiadomości publicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle.

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się